کمپ نقشه برداری و ژئوماتیک - مهندس جمشید عبدالهیان ابتدا حضور جنابعالی را نه به عنوان مهمان بلکه میزبان اصلی وبلاگ نقشه برداری و امور ژئوماتیک خیر مقدم عرض می نمایم. از آنجا که اینجانب جمشید عبدالهیان کارشناس ارشد ژئودزی دارای تجربه کاری برای سازمان نقشه برداری کشور ، سازمان جغرافیایی ، اداره ثبت اسناد و اکنون شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و از طرفی تنها کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری در غرب مازندران می باشم لذا بر خود لازم و تکلیف دانسته تا هر چند اندک سهم خود را در اعتلای نقشه برداری ادا نمایم. بدین لحاظ با تکیه بر تجربیات گذشته خود که بیش از 25 سال در زمینه اکثر علوم و گرایش های نقشه برداری می باشد مطالب علمی و تجربی مرتبط با علم و فن نقشه برداری و علوم ژئوماتیک، در اختیار همکاران، فعالان و علاقمندان قرار می¬گیرد. و در این راستا از دانش و تجربه سایر همکاران نیز بهره مند خواهیم شد. مطالبی که در این پست قرار می¬گیرد شامل : ژئودزی ، ژئودینامیک ، نقشه برداری زمینی ، نقشه برداری زیر زمینی ، میکرو ژئودزی ، مسیر ، کاداستر، GPS، RS ، GIS و کارشناسی دادگستری و... خواهد بود و جهت اهتمام هر چه بیشتر ، نظرات همه خوانندگان و همکاران برای اینجانب بسیار ارزشمند خواهد بود. با احترام؛ جمشید عبدالهیان http://www.surveyingcamp.ir 2020-10-27T19:51:24+01:00 text/html 2017-08-13T18:30:49+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان انواع تعارض http://www.surveyingcamp.ir/post/24 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>15.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="AR-SA">الف- تعارض در عین:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="AR-SA">هرگاه نسبت بملکی کلاً یا بعضاً دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین بوجود می آید یعنی برای یک ملک یک سند مالکیت بنام </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="AR-SA">الف و یک سند مالکیت بنام ب صادر می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="AR-SA">ب- تعارض در حدود :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="AR-SA">اگر حدّ فاصل شمال ملکی بعنوان دیوار مشترک بملک مجاور محدود شده باشد و حدّ جنوب ملک مجاور بصورت دیوار اختصاصی بملک مزبور تعریف شده باشد. می گوئیم تعارض در حدود ایجاد شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="AR-SA">ج- تعارض در حقوق :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;" lang="AR-SA">چنانچه در سند مالکیت ملکی حقّی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده<sup>ء</sup></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;" lang="AR-SA">سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور نمی شناسد در اینصورت می گوئیم تعارض حقوق بوجود آمده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="AR-SA">د- تعارض از لحاظ اشاعه و افراز :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;" lang="AR-SA">گاهی برای قسمتی از ملکی سند مالکیت مشاعی صادر می شود و برای قسمتی دیگر یا بقیه آن اشتباهاً سند مالکیت مفروز " ششدانگی " صادر می شود. در اینگونه موارد سند مالکیت از نظر اشاعه و افراز تعارض دارند. </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-08-13T18:22:05+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان تفکیک و افراز http://www.surveyingcamp.ir/post/21 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>15.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تفکیک :</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در عرف ثبتی یعنی تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر، مثلاً در صورتیکه مالک یا مالکان بخواهند قطعه زمینی به مساحت 5 هکتار را به قطعات 200 متری تقسیم نمایند. اگر تقسیم صورت گیرد اصطلاحاً گفته می شود زمین به قطعات کوچکتر تفکیک شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در اصطلاح حقوقی تفکیک عبارت از این است که مال غیر منقولی، اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.</span></p><br> text/html 2017-08-12T05:43:44+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان آشنایی با انواع فرمت داده ها http://www.surveyingcamp.ir/post/20 <p><font color="#3366FF">آ<strong>شنایی با فرمت</strong> <strong>DWG</strong></font></p><p>فرمت DWG خلاصه شده drawing و یک فایل باینری می باشد . این پسوند مخصوص فایل های رسم توسط کامپیوتر به خصوص Autocad و فایل های ترسیم نرم افزار Autodesk inventor می باشد . فایل های این فرمت رسم های فنی دو بعدی و سه بعدی می باشند و توسط برنامه های زیر می توان آنها را استفاده ، باز ، مرور ، ویرایش ، تبدیل و ذخیره نمود . مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>در سیستم عامل ویندوز : امکان استفاده برای کلیه نرم افزار های Autodesk و همچنین نرم افزارهای IGES, CATIA, Rhino,Catia,Solidwork pro/engineer, and step&nbsp; و نرم افزار های خانواده MSC فراهم شده است.</p><p>در سیستم عامل مکینتاس : Autodesk AutoCAD for Mac ، IMSI TurboCAD for Mac ، CorelCAD</p><p>در سیستم عامل لینوکس :نرم افزارهای Bricsys Bricscad ، Dassault Systemes DraftSight</p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong>آشنایی با فرمت DXF</strong></font></p><p>این نام مخفف Drawing Exchange Format می باشد که فرمت استاندارد مبنی بر متن ASCII می باشد.در این فرمت دستورات برنامه ای مانند نقاط ، رسم خطوط ، رسم منحنی ها به صورت متن دستورات ذخیره می شوند و برای تمامی برنامه های رسم به وسیله کامپیوتر قابل استفاده است . استفاده و لود نمودن این فایل ها به همان صورت رسم توسط نقشه کش یا رسام می باشد که خطوط فرمان به ترتیب اجرا و شکل نهایی مشخص می گردد. از این فرمت علاوه بر تبادل نقشه بین نرم افزارها استفاده در ماشین های تولید توسط کامپیوتر CAM نیز استفاده می گردد . مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>Dassault Systemes SolidWorks ، Adobe Illustrator CC ، Autodesk AutoCAD ، IMSI TurboCAD Deluxe 20</p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong>آشنایی با فرمت DGN</strong></font></p><p>این فرمت مخصوص نرم افزار MicroStation Design است . این فرمت برای رسم دو و سه بعدی و رسم پرینت آنها بسیار مفید و سودمند است . این فرمت همان فرمتی است که در ایران به سیاه و سفید ، طراحی اولیه زغالی ، یا طراحی کاغذ مومی شهرت داشته است . البته رسم های اولیه پرینت و رسم نقشه طراحی در زبان انگلیسی و آمریکایی به دلیل آبی کم رنگ بودن کاغذ مومی طراحی صنعتی به Blue Page معروف شده است . این فرمت یکی از فرمت های نقشه کشس جغرافیایی ESRI ArcGIS Desktop نیز می باشد . مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>Autodesk AutoCAD ، Bentley Systems MicroStation IMSI TurboCAD Deluxe 20 .</p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong>آشنایی با فرمت STL</strong></font></p><p>فرمت STL یک فرمت و استایل برای طراحی اولیه و ایجاد قالب شکل های سه بعدی متعدد می باشد . به طور دقیق این همان فرمتی است که وقتی شما قطعات بایگانی نظیر مهره ها را می کشید و کپی تکثیر می کنید به صورت کم رنگ دیده می شوند. قالب طراحی مورد استفاده برای لیتوگرافی استریو، فناوری نمونه سازی سریع مورد استفاده برای تولید قطعات سه بعدی، شامل طراحی ۳D به عنوان مدل اصلی برای ایجاد نمونه های متعددی استفاده می شود. مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>Autodesk AutoCAD ، IMSI TurboCAD Deluxe 20 ، Geomagic Explorer ، Parametric Technology Creo ، Dassault Systemes CATIA ، .</p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong>آشنایی با فرمت DWF</strong></font></p><p>فرمت DWF مخفف Design Web Format File می باشد و یک فرمت استاندارد و پیشرفته برای انتشار و نمایش طراحی های اتوکد و صنعتی در محیط وب صفحات وب می باشد . با استفاده از این فرمت که توسط برنامه های مرورگر صفحه وب قابل استفاده است می توان فایل را در اینترنت انتشار داد . به دلیل اهمیت فرمت dwf اپکیکیشن های متنوعی برای کار با این فرمت وارد بازار شده است.</p><p>مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>در سیستم عامل ویندوز Windows نرم افزارهای اتودسک اتوکد و هر نرم افزار خانواده اتودسک که یکی از سه برنامه زیر را در خود داشته باشد . Autodesk AutoCAD، Autodesk Design Review، Autodesk DWG TrueView در سیستم عامل مکینتاس مک Macintosh ، اتوکد برای مکینتاس اپل Autodesk AutoCAD for Mac ، IMSI TurboCAD for Mac&nbsp; .</p><p><br></p><p><font color="#3333FF"><strong>آشنایی با فرمت FBX</strong></font></p><p>فرمت Autodesk FBX Interchange File مخصوص نرم افزار Autodesk Maya می باشد و تفاوت آن با دیگر فرمت ها خصوصیات تصویری آن می باشد . شاید شما رسم های ساده تر و تصویری ساده نقاشی مایا را نسبت به استودیو مکس دیده باشید . دلیل این تفاوت همین فرمت ترکیبی مبتنی بر عکس می باشد . به زبان ساده تر این فرمت فرمت عکس و تصویر سه بعدی است در حالی که دیگر فرمت های اتودسک طراحی صنعتی سه بعدی مبتنی بر خطوط و اندازه ها می باشند . مهمترین نرم افزارهای استفاده کننده از این فرمت به شرح زیر است :</p><p>Autodesk AutoCAD ، Autodesk Maya ، Autodesk 3ds Max .</p> text/html 2017-08-03T14:50:21+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان انطباق سند با محل http://www.surveyingcamp.ir/post/19 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">مهمترین موضوع در بحث ارزیابی املاک، خود سند است. در چند سال گذشته، سند تک برگ توسط اداره ثبت صادر میشود و سندهای دفترچه ای (منگوله دار) نیز در زمان نقل و انتقال به اجبار به تک برگ تبدیل میشوند. سندهای تک برگ با توجه به داشتن کروکی موقعیت، انجام کارشناسی را بسیار راحت کرده و عمل انطباق سند با موقعیت را آسان نموده است. مشکل سندهای دفترچه ای این بود که انطباق آنها با محل گاها بسیار مشکل بود، خصوصا مواقعی که موقعیت ملک در منطقه ای عاری از عوارض باشد. مشکل فوق در کارشناسی های کشاورزی دو چندان میشود . </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">در مواردی با کسانی برخورد می شود که سعی دارند، محلی غیرواقعی نسبت به موقعیت واقعی سند را به کارشناس بقبولانند. پیشنهاد می گردد که حتما حدود اربعه سند با ملک تطبیق داده شود. البته در مناطقی مانند شهرکها که قطعات و حتی اعیانی ها بصورت تیپ می باشند، تطبیق حدود با محل کافی نبوده و باید سند ارجاعی با حداقل سند یکی از مجاورین از نظر پلاک ثبتی تطبیق داده شود.</font><font face="B Zar"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><font color="#ff0000">پیشنهاد می گردد</font></b> در صورت امکان شکل هندسی سند تک برگ با شکل هندسی یا همان کروکی ثبتی سند دفترچه ای مطابقت داده شود چرا که بسیار بسیار مشاهده شده این دو با همدیگر مغایرت داشته و در عین حال با وضع موجود عرصه نیز &nbsp;مغایر می باشند و این موضوع می تواند ناشی از دلایل گوناگونی باشد.</font></span></p> text/html 2017-08-03T14:33:15+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان نکاتی مهم در خصوص عرصه و اعیان املاک http://www.surveyingcamp.ir/post/17 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA">منظور از عرصه كه معمولاً همراه اعیانی بكار می رود قطعه زمینی است كه روی آن بنا پدید آورده اند یا به صورت اشجار یا به صورت محوطه اطراف بنا می باشد. برابر مقررات ثبتی كشور عرصه و اعیان بایستی دارای سند رسمی مالكیت باشند. بنابر این وقتی گفته می شود شش دانگ عرصه یك باغ در&nbsp; این صورت نیاز به سند اعیانی نیز خواهد بود. چون كه این سند ناقص بوده و حتماً نیاز به سند اعیانی دارد.مثل باغات كرج كه اعیان مال یك شخص است و عرصه مال شخص دیگر و عكس آن نیز صادق است و اگر به سند اعیانی اشاره شد باید سند عرصه نیز وجود داشته باشد. لیكن اگر عنوان گردید شش دانگ باغ نیاز به سند جداگانه دیگری نمی باشد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA">همچنین اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعیانی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA">ملك اشخاص نیز ممكن است دارای دو سند باشد و این موضوع مختص موقوفات نیست. بایستی توجه داشته باشید كه زمین موقوفه قابلیت انتقال و فروش ندارد. در موقوفات برای اینكه منافع بدست آید باید در قالب عقد اجاره، منافع در قبال مال الاجاره به شخصی واگذار شود. شهر مقدس مشهد دراغلب نقاط موقوفه است. مگر3% الی 4%&nbsp; آن كه عرصه تمامی آنها موقوفه آستان قدس رضوی می باشد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="FA">یكی از قوانین كه بعد از انقلاب تصویب شد و بسیار تأثیر&nbsp; گذار بود ماده واحده&nbsp; قانون ابطال رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 بود كه طبق ماده 1 آن املاك موقوفه ای&nbsp; كه بدون مجوز شرعی به ملكیت اشخاص در آمده به وقفیت خود برمی گردد و كلیه اسناد مالكیت كه برای آنها صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. از قوانین دیگری كه وقفیت ملك را مورد توجه قرار نداده بود قانون اصلاحات ارضی بود كه فرقی میان موقوفه و غیر موقوفه قائل نشد و قانون ابطال و رقبات آب و اراضی موقوفه اینگونه اراضی اصلاحات ارضی را مشمول دانست.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">ممكن است سندی مشتمل بر مالكیت دو دانگ به عنوان اعیان و چهار دانگ به عنوان عرصه باشد و ممكن است حتی مشاعی نیز باشد. همه اینها فرقی در ماهیت مالكیت ندارد.</span></span></font> text/html 2016-03-01T15:38:38+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان ژئودینامیک-1 http://www.surveyingcamp.ir/post/15 <span style="line-height: 23px; text-align: justify;"><font color="#cc9933" size="4">از دیدگاه دینامیکی خط خش روی گسل ها نشان دهنده سوی تنش برشی ماکزیمم است که بر روی این گسل ها ثبت شده است. بنابراین تاریخچه حرکت یک گسل را می توان با استفاده از راستای خط خش های موجود بر روی آنها تعیین کرده و با استفاده از روش های مختلف معکوس سازی تنسور تنشی را که باعث حرکت گسل شده است شناسایی کرد. شایان ذکر است که در این روش ها تنش همگن فرض می شود و هر گسل مستقل از گسل های دیگر حرکت کرده و همه از قانون کولمب پیروی می کنند.</font></span> text/html 2016-02-21T10:14:05+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان در باب نقشه برداری http://www.surveyingcamp.ir/post/14 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>عمری به کوه و در و دشت و بیابان قدم زدیم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>صدها نشانه بر سر هر پیچ و خم زدیم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>با دوربین علم عیان می­شود به چشم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>هرگوشه­ ای که بر سر آن ما علم زدیم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>خواندیم صدهزار عدد ما زروی میر<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>صد دفتر محاسبه را هم رقم زدیم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>مجموع این تلاش و چنین کوشش مدام<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>یک برگ نقشه بود که آخر قلم زدیم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>هر برگ نقشه حاوی صدها نشانه است<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc6600" size="4"><b>زین رو برای اهل نظر حرف کم زدیم</b></font><font face="B Mitra" style="font-size: 18pt; font-weight: bold;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-02-18T19:28:29+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان تغییرات شتاب ثقل در سطح زمین http://www.surveyingcamp.ir/post/13 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>تغییرات شتاب ثقل در سطح زمین</b></font><b style="font-size: medium; font-family: Mihan-Iransans;"><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">در تقریب اول، شکل زمین کروی و در تقریب دوم، بصورت یک بیضوی دو محوری با فشردگی در حدود 1/300 است. این بیضوی دارای قطر اطول با نصف طول تقریبی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6378.137</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کیلومتر و نصف قطر اقصر </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6356.752</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کیلومتر با اختلاف طول در حدود </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>21</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کیلومتر است.<font><o:p></o:p></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2016-02-12T10:56:33+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان ورود امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک در نقشه برداری http://www.surveyingcamp.ir/post/12 به نام خدا<div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: '2 Mitra';">بعد از جنگ جهانی دوم بخصوص در چند دهه اخیر طراحان و سازندگان دستگاهها و ادوات نقشه برداری و ژئودزی از قبیل کمپانی های ویلد، کرن، زایس، سوکیشا، آگا، </span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;">K.E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: '2 Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آمریکایی، متوجه استفاده و کاربرد امواج الکترومغناطیسی در نقشه ­برداری و ژئودزی شدند و بعد به ساختن فاصله ­یابهای الکترونیکی و الکترواپتیکی و تلرومترها پرداختند. در نظر است سلسله مقالاتی در این موارد برای اطلاع خوانندگان محترم این کمپ قرار گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p></div> text/html 2016-02-11T20:16:22+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان تاریخ نقشه برداری در ایران - بخش دوم http://www.surveyingcamp.ir/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">در سال 1298 هجری قمری هفت نفر از افسران ایرانی که به طرز نظام اتریشی تربیت شده بودند تحت ریاست مربی خود بارون لتنر از دولاب، دوشان تپه، تا ازگل و سلطنت آباد و تجریش و اوین و ونک و امیرآباد تا امامزاده حسن را با مقیاس یک بیست و پنج هزارم با قدم نقشه برداری کردند.</font><font face="2 Mitra"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/593/1777423/concept/Image0002.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: '2 Mitra';"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">در عکس مقابل در وسط صف نشسته مرحوم سرتیپ عبدالرزاق مهندس در مجاور کره جغرافیایی دیده می شود. در کنار ایشان مرحوم میرزا ابراهیم سعیدالعلما مدیر و موسس مدرسه اقدسیه نشسته اند. این عکس مربوط به سال 1278 هجری شمسی در مدرسه اقدسیه است.بقیه اشخاص ردیف نشسته و افراد پشت سر آنها هیئت علمی و معلمان مدرسه می باشند. پهلوی سرتیپ عبدالرزاق شخص عصا بدست مرحوم میرزا علی اکبرخان رضی ناظم آن مدرسه نشسته است.ردیف های سوم و چهارم و پنجم جمعی از شاگردان مدرسه در آن زمان می باشند. در آن موقع مدرسه اقدسیه 9 کلاس و حدود ششصد شاگرد داشت. سرتیپ عبدالرزاق در سالهای 1320 قمری(1278 شمسی) تا 1330 قمری (1288 شمسی) معلم جغرافیا و هندسه آن مدرسه بودند. تاسیس مدرسه اقدسیه در سال 1273 شمسی با اجازه مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی مجتهد و مرجع تقلید وقت و مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه استادان مرحوم سعیدالعلما صورت گرفته و در واقع اولین دبستان و دبیرستان در ایران می باشد.</font><font face="2 Mitra" style="color: red; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-02-11T19:56:43+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان تعریف نقشه بردار http://www.surveyingcamp.ir/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تعریف زیر در پنجاه و ششمین مجمع </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">F.I.G</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در سال 1989 به تصویب رسیده است.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;نقشه بردار فردی متخصص با مدرک دانشگاهی و مهارت فنی در بکارگیری علم اندازه گیری به منظور جمع آوری اطلاعات زمینی مورد نیاز طرح ریزی و استفاده موثر از خشکی، دریا و تاسیسات مربوط به آنها است. </font><font face="2 Mitra" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> text/html 2016-02-05T16:37:56+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان تاریخ نقشه و نقشه برداری در ایران http://www.surveyingcamp.ir/post/8 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="line-height: 12.65px;">بخش اول</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تاریخ نقشه و نقشه برداری در جهان و ایران به صورت پراکنده &nbsp;و از دیدگاه های مختلف نوشته شده است که با کوشش اهل فن می بایست تدریجاً تدوین و تکمیل گردد. &nbsp;مقاله زیر از دکتر حسن شمسی کوششی در همین زمینه است. استاد دکتر حسن شمسی از چهره های قدیمی و شناخته شده نقشه برداری است که سالها در دانشکده فنی دانشگاه تهران تدریس نظری و عملی نقشه برداری را بر عهده داشته اند و کتاب نقشه برداری ایشان در سالهایی که تالیف و تدوین و انتشار کتب فنی کاری سخت و دشوار بود علاقه و پشتکار ایشان را برای خدمت به مهندسان و مسائل عمرانی کشور نشان می دهد. بعد از ایشان درس نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران بر عهده مهندس شمس ملک آرا گذاشته شد، که ایشان نیز خدمات و تالیفات ارزنده ای از خود برجای گذاشت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوشته های حاضر به قلم استاد شمسی ساده ، صادقانه و مستند است و به طوری که ضمن مطالعه احساس خواهید کرد &nbsp;قسمتی از تاریخچه نقشه در ایران به صورت نقل مستقیم و بی واسطه است که خود بر سندیت و اعتبار آن بخش از تاریخچه که در حقیقت خاطرات استاد است می افزاید و برای محقیقین جوان مرجع مطمئن و ارزنده ای خواهد بود.</font><font face="2 Mitra" style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-02-03T19:00:35+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان اشاره http://www.surveyingcamp.ir/post/7 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نام خدا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بشر برای زندگی و ادامه زیست خود مجبور بود محیط خود و پیرامونش را بشناسد. بنابراین اندیشه در کجا بودن و به کجا رفتن ، چگونه و به چه سمت رفتن در فکرش راه یافت. لذا برای خوب شناختن و بهتر شناساندن از ترسیم اشکال کمک گرفت. این روند با دود و سنگ چینی بر روی زمین و کشیدن چند خط و علامت بر روی دیوار غارها، پوست درختان و یا روی خشت و گل پخته آغاز شده و سپس با رسم کروکی هایی بر روی پوست حیوانات و ... تهیه نقشه های پوششی یک سرزمین و ...ادامه داشته و دارد. نقشه برداری ، ریاضی ، نجوم و جغرافیا علومی بودند که از همان ابتدا پیوستگی قابل توجهی با یکدیگر داشته بطوریکه در معرفی هر چه بهتر چهره زمین و تعیین موقعیت نقش اساسی را ایفا می کنند . ریشه این علوم به قرن های قبل از میلاد برمی­گردد. ظهور دین مبین اسلام از همان ابتدا &nbsp;بر دانش بشری تاکید فراوانی داشت تا جائیکه اولین پیامش را با " <b><font color="#3333ff">اقراء</font></b><font color="#33cc00">"</font> آغاز کرد و به بیان دیگر <font color="#3333ff">نخستین سوره قرآن کریم بر پایه علم جویی و معرفت طلبی بنا</font> گردید. و در این راستا رسول اکرم (ص) فرمودند :به<font color="#006600">&nbsp;</font><font color="#3333ff">جستجوی علم بروید اگر در چین باشد.</font> بدین ترتیب اسلام با اولین پیام خود امت اسلامی را به سوی دانش و معرفت برانگیخت. مسلمانان کوشیدند تا خود نه تنها در تولید علم و دانش کوشا باشند&nbsp; بلکه از علم و فن مفید سایر ملتها هم بهره گیرند بطوریکه اقدام به ترجمه مطالب و نوشته ها نمودند و جالب اینجاست که در مطالب ترجمه شده کمتر اثری از نوشتارهای افسانه ای و اسطوره ای یافت می شود و عمده مطالب و آثار در زمینه طب ، ریاضیات ، نجوم و جغرافیا است و ایجاد مدارس هم در راستای علوم ذکر شده بوده است. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p> text/html 2016-01-25T19:18:08+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان مروری بر"تعیین موقعیت عوارض با GPS" http://www.surveyingcamp.ir/post/6 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">دستیابی سریع به اطلاعات جغرافیائی و تعیین موقعیت ، تلاشی است كه امروزه تمام مراكز علمی و فنی جهان در پی آن می باشند. در عصر حاضر پیشرفت علوم ، پیدایش و تكامل تكنولوژی باعث گردیده تا روشها و تكنیكهای تعیین موقعیت همواره در تغییر باشند بطوریكه ورود كامپیوتر و ماهواره در علوم و فنون نقشه برداری توانسته اند دریچه ای نو را در این رشته باز كنند و در این راستا استفاده از ماهواره های </span></span><span dir="LTR">GPS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">جهت دستیابی سریع به تعیین موقعیت در خشكی ، دریا ، هوا و ... تحت هر شرایط جوی انقلابی بوده كه در علم نقشه برداری بوقوع پیوست.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اما برای ورود به این تکنولوژی جدید نیاز به بررسیهای دقیق در مورد هزینه و تصحیح خطاهای آن می باشد. چرا که اندازه گیریهای سیستم</span><span dir="LTR">GPS </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نیز </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">همانند سایر مشاهدات و اندازه گیریهای نقشه برداری نیاز به بررسی و حذف یا مدوله نمودن خطای سیستماتیک موجود دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2016-01-22T05:12:19+01:00 www.surveyingcamp.ir جمشید عبدالهیان دگر شکلیها وجابجایی ها در سدهای خاکی http://www.surveyingcamp.ir/post/4 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به طور کلی تمام سدهای خاکی بنحوی دستخوش دگر شکلی هایی بصورت فشرده شدن و غیره ... قرار می گیرند از آنجا که مواد تشکیل دهنده اینگونه سدها به دلیل دانه ای بودن مقاومت کششی ندارند، در اثر تنشهای اندک ترک می خورند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">از طرفی آب دریاچه ی سد ، بار خارجی اصلی وارد بر سد را تشکیل می دهد و اثرهایی را پدید می آورد که ممکن است موجب آسیب هایی به سد شود و چه بسا سرانجام در نامساعدترین وضعیت به گسیختگی کامل سد بیانجامد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">از آنجائی که شرایط حاکم بر سد و مخزن دائماً در حال تغییر است، جابجایی های افقی و عمودی با زمان و با تغییر ترازهای سطح آب در مخزن تغییر می کند که برخی علل این جابجایی ها مربوط به عکس العمل زمین در مقابل بعضی از نیروهای داخلی و خارجی وارد بر آن می باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p>